Đào tạo Từ xa/Bằng 2/Liên thông

Ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp

- Xây dựng là một nghề có truyền thống lâu đời với nhu cầu cao. Đời sống kinh tế phát triển thì nhu cầu về xây dựng nhà ở là rất lớn. Với tốc độ đô thị hóa hiện nay, nhu cầu nguồn nhân lực của ngành xây dựng sẽ luôn tỷ lệ thuận với sự phát triển của xã hội.
 
- Đào tạo Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp là ngành học quan trọng cung cấp cho xã hội nhiều Kỹ sư Xây dựng, góp phần không nhỏ vào việc kiến tạo nên những công trình lớn có tính thẩm mỹ cao, những công trình phục vụ đời sống cũng như hoạt động sản xuất của con người. 
 
Thời gian Đào tạo 
 
Đối với liên thông từ Trung cấp lên Đại học: 2,5 - 3,5 năm
Đối với liên thông từ Cao đẳng lên Đại học: 1,5 - 2,5 năm
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.