Tin tức Tuyển sinh


Báo cáo thay đổi về khu vực tuyển sinh, mã tỉnh

Trong báo cáo, Bộ đề nghị các bộ, ngành, sở GD-ĐT nêu rõ tổng chỉ tiêu thực tế được thông báo, số lượng thí sinh trúng tuyển, số lượng thí sinh nhập học của từng trường thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành hoặc địa phương.
 
Đồng thời, báo cáo dự kiến kế hoạch tuyển sinh TCCN năm 2015, trong đó đề nghị các bộ, ngành, sở GD-ĐT chỉ dự kiến kế hoạch tuyển sinh TCCN năm 2015 của các trường đối với các ngành học đã được phê duyệt mở ngành đào tạo (tính đến thời điểm báo cáo).
 
Đặc biệt, địa phương nào có sự thay đổi về khu vực tuyển sinh, về mã tỉnh (TP), quận (huyện), thị xã so với năm 2014, đề nghị Sở GD-ĐT báo cáo kịp thời về Bộ GD-ĐT để điều chỉnh và đăng tải trên tài liệu “Thông tin về tuyển sinh TCCN năm 2015” và website của Bộ GD-ĐT. Nếu trong báo cáo của Sở GD-ĐT không có nội dung này, Bộ GD-ĐT coi như địa phương đó không có sự thay đổi về khu vực tuyển sinh và mã tuyển sinh.
 
Bộ GD-ĐT sẽ không thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 và không đăng tải thông tin tuyển sinh của các trường trên tài liệu “Thông tin về tuyển sinh TCCN năm 2015” và website của Bộ GD-ĐT đối với những đơn vị không báo cáo về Bộ GD-ĐT theo các quy định trên.
 
Hồng Hạnh
Nguồn: http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/bao-cao-thay-doi-ve-khu-vuc-tuyen-sinh-ma-tinh-999563.htm

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.