English

Tags: ảnh hưởng nhất thế giới 2020

Các nhà khoa học Việt Nam trong top 100.000 có ảnh hưởng nhất thế giới 2020

30/11/2020

Bằng một số bước xác minh đơn giản, số lượng nhà khoa học Việt Nam góp mặt trong top 100.000 nhà khoa học ở cả hai nhóm xếp hạng đều tăng lên so với các thông tin trước đây. Cho đến nay, số nhà khoa học Việt Nam ở nhóm xếp hạng Top 100.000 theo thành tựu nghiên cứu giai đoạn 1960-2019 tăng lên thành 73. Cụm từ ‘nhà khoa học Việt Nam’ được đề cập ở đây có thể hiểu là bao gồm người Việt...