English

Tags: xử lý ô nhiễm

Cùng Sinh viên SP Triển khai Ý tưởng Bảo vệ Môi trường

13/03/2014

Ngày 10/3/2014, nhóm sinh viên trường Singapore Polytechnic (SP) đã đến Đại học Duy Tân triển khai thực hiện một số ý tưởng mới thuộc lĩnh vực xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường với sinh viên Duy Tân...