English

Tags: trúng thầu

Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Bộ duy nhất của khối ngoài công lập

03/08/2011

Ngày 26/07/2011 vừa qua, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã chính thức ra quyết định số 4938/BGDĐT-KHCNMT thông báo kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ...