English

Tags: triết lý giáo dục

Triết lý giáo dục tại Đại học Duy Tân - Đà Nẵng

05/08/2011

Trong thời đại ngày nay, tri thức là nguồn tài nguyên căn bản, là đầu tàu chủ yếu tạo nên nền kinh tế tri thức mang tính toàn cầu hóa. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên đã bị khai thác...