English

Tags: quản lý hành chính

ĐHDT: ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính

27/10/2008

Cùng với việc phát triển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, vấn đề Tn học hóa, đổi mới công tác quản lý và phục vụ bằng việc xây dựng phần mềm...