English

Tags: nhà tình nghĩa

Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết

Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết

25/12/2009

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về công tác xoá đói, giảm nghèo và hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, sáng ngày 25/12/2009, Công đoàn Trường Đại học Duy Tân...

Trao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo

Trao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo

20/08/2010

Nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái trong sinh viên, sáng 20/08/2010, trường Đại học Duy Tân phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Lê Thị Hoa...