English

Tags: ngành Công nghệ Thực phẩm

Thủ khoa Công nghệ Thực phẩm Đại học Duy Tân: 24,75/30 điểm

12/10/2017

Có lợi thế khi ba làm Kỹ sư Nông nghiệp tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của tỉnh Quảng Nam nên ngay từ khi học Phổ thông, Tống Thị Phước Tuyên đã được định hướng...