English

Tags: hội nghị, nghiên cứu khoa học, sinh viên Duy Tân, đề tài, Hội liên tịch, câu lạc bộ

Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Sinh viên Duy Tân

Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Sinh viên Duy Tân

11/06/2012

“Sinh viên Duy Tân phải biết sáng tạo, không ngừng làm mới cái cũ và làm mới cái mới!” - Đó là khẳng định của thầy Lê Công Cơ - Chủ tịch Hội đồng Khoa học & Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng...