English

Tags: hoạt động từ thiện

Thế hệ trẻ Duy Tân & Hành trang trên nẻo đường từ thiện

Thế hệ trẻ Duy Tân & Hành trang trên nẻo đường từ thiện

30/09/2010

Thực tế, chức năng của giáo dục đại học là đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao phục vự sự phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, một nhân cách hoàn thiện không chỉ đòi hỏi ở trình độ chuyên môn...