English

Tags: giải thưởng cấp bộ

Sinh viên Duy Tân giành nhiều Giải ‘Sinh viên Nghiên cứu khoa học' cấp Bộ năm 2019

Sinh viên Duy Tân giành nhiều Giải ‘Sinh viên Nghiên cứu khoa học' cấp Bộ năm 2019

06/01/2020

Giải thưởng “Sinh viên Nghiên cứu khoa học” do Bộ Giáo dục - Đào tạo phối hợp cùng Bộ Khoa học - Công nghệ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức thường niên thu hút đông đảo sinh viên trên khắp cả nước tham gia. Giải thưởng rất có ý nghĩa bởi mục đích hướng đến chính là góp phần phát hiện...