English

Tags: VR First

Duy Tân - Đại học Đầu tiên của Việt Nam Gia nhập Tổ chức VR First

Duy Tân - Đại học Đầu tiên của Việt Nam Gia nhập Tổ chức VR First

11/12/2017

Trong Ngày hội “VR Open day” do Đại học Duy Tân tổ chức nhằm giới thiệu các sản phẩm của Trung tâm Mô phỏng và Mô hình hóa (Center of Visualization & Simulation - CVS)tại trường...