English

Tags: Tập huấn Giảng viên

Khóa Tập huấn Giảng viên thuộc Chương trình CMU tại Đại học Duy Tân

Khóa Tập huấn Giảng viên thuộc Chương trình CMU tại Đại học Duy Tân

01/12/2016

Từ ngày 12 - 17/12/2016, Đại học Duy Tân phối hợp với Đại Học Carnegie Mellon (Hoa Kỳ) tổ chức Tập huấn giảng viên thuộc chương trình CMU tại Đại học Duy Tân...