English

Tags: Trải nghiệm

Khám phá Đại học Coventry qua lăng kính của du học sinh

17/04/2015

Chính thức ký kết hợp tác với Đại học Coventry (Anh Quốc) vào tháng 6/2012 để triển khai chương trình 3+1, đưa sinh viên ra nước ngoài du học, khóa sinh viên đầu tiên của Đại học Duy Tân...