English

Tags: Tp. Hội An

Talk show “Kế thừa và Kiến tạo giá trị: Câu chuyện Văn hóa - Du lịch ở Hội An & Busan”

15/07/2020

Nhằm nâng cao vai trò của thế hệ trẻ trong việc kế thừa và kiến tạo giá trị văn hóa trong phát triển du lịch, Đại học Duy Tân đã tổ chức chương trình Talk show “Kế thừa và Kiến tạo giá trị: Câu chuyện Văn hóa - Du lịch ở Hội An...