English

Tags: Top 500 Đại học Tốt nhất thế giới

Giải bài toán nhân lực Thời đại 4.0 từ Trường thuộc Top 500 Đại học Tốt nhất thế giới

13/05/2022

Được xem là một trong những môi trường lý tưởng nhất để sinh viên tích lũy kiến thức nền tảng trước khi bước vào thị trường lao động, các trường đại học đang gánh vác sứ mệnh đào tạo ra những nhân tài có năng lực làm việc trên toàn cầu. Cùng với đó, sự cạnh tranh ngày càng lớn cả về lượng và chất dưới tác động của toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0...