English

Tags: Thông tấn xã

Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong Quản lý và Đào tạo tại Đại học Duy Tân

27/11/2012

Xác định Công nghệ Thông tin là công cụ tích cực và hữu dụng nhất trong đổi mới, nhiều năm qua, Đại học Duy Tân đã không ngừng đẩy mạnh Tin học hóa công tác quản lý, giảng dạy,...