English

Tags: Phong trào Sinh viên

Tổng kết Công tác Đoàn và Phong trào Sinh viên Năm học 2016 - 2017

Tổng kết Công tác Đoàn và Phong trào Sinh viên Năm học 2016 - 2017

19/11/2017

Ngày 19/11/2017, nhằm tổng kết hoạt động Công tác Đoàn và Phong trào Sinh viên năm học 2016 - 2017 và rút kinh nghiệm, triển khai nhiệm vụ năm học mới, Đoàn trường Đại học Duy Tân tổ...