English

Tags: Kỹ sư Xây dựng

Ngành Xây dựng Cầu đường và Cơ hội Đảm bảo Việc làm trong năm 2018

Ngành Xây dựng Cầu đường và Cơ hội Đảm bảo Việc làm trong năm 2018

04/03/2018

Chính những cây cầu Sông Hàn, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu Thuận Phước được thiết kế độc đáo bên cạnh đường sá được quy hoạch đồng bộ đã tạo nên thương hiệu quốc tế cho thành phố bên sông Hàn. Với mong muốn góp phần đào tạo ra những kỹ sư xây dựng cầu đường năng động, sáng tạo không chỉ xây dựng nên những công trình...