English

Tags: Khảo sát sơ bộ

Khảo sát Sơ bộ Phục vụ Đánh giá ngoài tại Đại học Duy Tân

29/11/2016

Sáng ngày 29/11/2016, Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài của Bộ Giáo dục & Đào tạo đã có buổi làm việc và Khảo sát sơ bộ với Đại học Duy Tân tại Phòng 702 - Số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng...