English

Tags: IJKSS

Thêm một Tạp chí Khoa học của ĐH Duy Tân vào Danh mục SCOPUS (Q2) và ESCI

Thêm một Tạp chí Khoa học của ĐH Duy Tân vào Danh mục SCOPUS (Q2) và ESCI

06/11/2023

Tạp chí IJKSS (International Journal of Knowledge and Systems Science - Tạp chí Quốc tế về Khoa học Hệ thống và Tri thức) của ĐH Duy Tân vừa chính thức được đưa vào danh mục ESCI (Emerging Sources Citation Index- Clarivate) và có IF=1.0...