English

Tags: Hội Đồng Khoa học và đào tạo

Hội nghị Khoa Học và Đào tạo lần thứ 1

Hội nghị Khoa Học và Đào tạo lần thứ 1

27/03/2007

Nhằm ra mắt Hội Đồng Khoa học và đào tạo lần thứ 1, nhiệm kỳ III (2006-2011) và tổng kết 12 năm về hoạt động khoa học và đào tạo cũng như đưa ra dự thảo định hướng của trường từ nay đến 2015...

Hội nghị Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Duy Tân Lần thứ Nhất

Hội nghị Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Duy Tân Lần thứ Nhất

19/08/2013

“Luật Giáo dục Đại học cho phép các trường đại học cơ cấu lại chương trình theo nhu cầu xã hội đã trở thành động lực để các trường đại học phát huy nội lực phát triển lên một tầm cao mới. Duy Tân đang có một ước mơ lớn...