English

Tags: GS.Phong Lê

Nghe GS. Phong Lê nói chuyện về Bác Hồ

01/06/2011

“Nguyễn Ái Quốc-30 năm xa xứ, 50 năm viết” đó là chủ đề của buổi nói chuyện do GS Phong Lê chủ trì tại Đại học Duy Tân vào chiều ngày 31/05/2011 vừa qua. Đông đảo giảng viên và sinh viên...