English

Tags: FDTU, Nạn nhân Chất độc Da cam, tình nguyện, từ thiện, sinh viên DTU

Cuộc sống trên nẻo đường tôi qua…

08/05/2012

“Tạm biệt chị!” - Giọng nói líu lô không tròn vành rõ chữ cùng hai giọt lệ chực lăn ra khỏi bờ mi ngây dại của em như níu tôi ở lại. Tôi bước đi mà lòng bần thần nghĩ về một thời...