English

Tags: Chuyển giao KHCN

Hội thảo “Chuyển giao Khoa học Công nghệ giữa nhà trường tới các doanh nghiệp và địa phương”

27/04/2013

Không khó để nhận ra mối liên hệ mật thiết giữa nhà trường với các doanh nghiệp và địa phương khi nhà trường là chủ thể cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao còn doanh nghiệp...