English

Tags: Ban cựu sinh viên

Gặp mặt Ban cựu sinh viên Đại học Duy Tân

31/12/2011

Chiều ngày 29/12/2011, tại phòng 702 - K7/25 Quang Trung, Ban Giám hiệu Trường Đại học Duy Tân đã tổ chức buổi gặp mặt cựu sinh viên nhằm kiện toàn và củng cố lại Ban liên lạc...