English

Tags: Đại học KyungHee

Seminar: “Một số hướng nghiên cứu của Ubiquitous Computing Lab”

06/01/2016

Sáng ngày 7/1/2015, Đại học Duy Tân đã tổ chức Seminar: “Một số hướng nghiên cứu của Ubiquitous Computing Lab” tại phòng 706 - K7/25 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng...