Venues

University of Khanh Hoa

Room 206C, Building C. 01 Nguyễn Chánh st , Lộc Thọ, Nha Trang, VIET NAM
+ Meeting room: Room 206C, Building C,University of Khanh Hoa. Website: http://ukh.edu.vn/
Orthers Venues