English

Tags: TechMart Vietnam

Đại học Duy Tân với TechMart Vietnam 2007

Đại học Duy Tân với TechMart Vietnam 2007

27/10/2008

Chợ Công nghệ và Thiết bị Việt Nam (Techmart Vietnam 2007) được tổ chức 2 năm một lần và không hạn chế các lĩnh vực tham gia, bao gồm các công nghệ mới, các thành tựu nghiên cứu mới...