English

Tags: Lănh Sự Quán Mỹ

Chuyến viếng thăm làm việc của Tuỳ Viên Văn hoá Lănh Sự Quán Mỹ

10/10/2005

Nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, nâng cao chất lượng giảng dạy và chất lượng giảng viên, Ban Giám Hiệu nhà trường không ngừng tạo mối quan hệ hợp tác với các trường đại học khu vực và thế giới...