English

Tags: Kỳ thi TOEIC

Kỳ thi TOEIC và Kiểm định Chất lượng định kỳ tại ĐH Duy Tân

Kỳ thi TOEIC và Kiểm định Chất lượng định kỳ tại ĐH Duy Tân

27/10/2008

Theo tinh thần và nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Hiệu Trường Đại học Duy Tân về việc nâng cao tŕnh độ Ngoại Ngữ, kiến thức ISO và Kiểm Định Chất Lượng cho cán bộ, giảng viên...