English

Tags: Cafe Khởi nghiệp

Trải nghiệm Cafe Khởi nghiệp tại Đại học Duy Tân

08/04/2017

Tối ngày 8/4/2017, Trung tâm Khởi nghiệp Đại học Duy Tân đã tổ chức sự kiện “Trải nghiệm Cafe Khởi nghiệp” tại số 365 Phan Châu Trinh, Tp. Đà Nẵng. Tham dự sự kiện có khách mời là...