English

Tags: Ban Chấp hành

Công đoàn ĐH Duy Tân: Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Thiết thực

25/09/2012

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn số 703/HD-TLĐ ngày 6/5/2009 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam hướng dẫn thi hành Điều lệ Công Đoàn Việt Nam (khoá X)...