English

Tags: Đại học PennState

Tập huấn Nâng cao Chất lượng với Chương trình Tiên tiến của Đại học Penn State

08/08/2013

Với nỗ lực đổi mới không ngừng phương pháp đào tạo nhằm hướng đến xây dựng một chương trình chất lượng, khoa Du lịch - Đại học Duy Tân tổ chức đợt tập huấn các môn học chuyển giao từ Đại học Penn State...